Wydawca treści Wydawca treści

Siedliska Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra zinwentaryzowano 1613,64 ha siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w tym 376,54 ha to siedliska priorytetowe, mające niewielki obszar występowania ale cenne przyrodniczo. Należą do nich podmokła i torfowiskowa świerczyna górska, łęgi wierzbowe,  topolowe, olszowe i jesionowe, jaworzyny i lasy klonowo - lipowe na stromych stokach i zboczach.