Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania ze szlaków pieszych i rowerowych

 1. Szlaki piesze i rowerowe na terenach w zarządzie Nadleśnictwa Kamienna Góra przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
 2. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym i rowerowym odpowiada organizator.
 3. Organizowanie imprez o charakterze wypoczynkowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Kamienna Góra oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Zaleca się uprawianie turystyki pieszej i rowerowej jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.
 5. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
a) uprawy leśne do 4 m wysokości,
b) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
c) ostoje zwierzyny,
d) źródliska rzek i potoków,
e) obszary zagrożone erozją.
 
 1. Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych zgodne jest z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.
 2. Szlaki piesze i rowerowe maja charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo. Występować mogą na nich nierówności terenu (koleiny na drogach, kałuże etc.), dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 3. W zakresie zalegania pokrywy śnieżnej lub oblodzenia szlaki turystyczne nie są odśnieżane, a korzystanie z nich wymaga dokładnej znajomości ich przebiegu oraz odpowiedniego sprzętu.
 4. W razie wypadku i braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu pomocy należy wezwać pogotowie ratunkowe tel. 112 lub 999 lub Karkonoską Grupę GOPR tel. 985 lub 601 100 300.
 5. W przypadku, kiedy przebieg trasy pieszej, rowerowej lub konnej pokrywa się pierwszeństwo na tej trasie posiadają kolejno: (1) turyści piesi (2) rowerzyści (3) turyści na koniach.  
 6. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna.
 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się poruszanie po szlakach od świtu do zmroku.
 8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
 9. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku pieszego, z zachowaniem przestrzegania zasad określonych w treści wyrażonej zgody.
 10. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością określoną treścią przepisów prawa.
 11. Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, leżące gałęzie, drzewa, nierówności terenu. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu i rowerowemu, należy zgłosić administracji nadleśnictwa tel. 75 744 30 65.
 12. Na odcinkach szlaku, na którym może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 13. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 14. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz poruszania się psów luzem.
 15. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administracje leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 16. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nadleśnictwa tel. 75 744 30 65 lub Straży Pożarnej te. 112 lub 998. 
 17. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie.
 
WŁAŚCICIEL TERENU
Nadleśnictwo Kamienna Góra 
ul. Bohaterów Getta 33
58-400 Kamienna Góra
Te. 75 744 30 65