Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania ze szlaków konnych

 
 1. Leśny szlak konny przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam gdzie pozwalają na to warunki terenowe, również zaprzęgów konnych.
 2. Organizatorem turystyki konnej nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na trasie konnej odpowiada organizator.
 3. Szlaki służą turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystaniu koni wierzchowych. Na organizowanie imprez o charakterze wypoczynkowym lub masowym należy uzyskać zgodę nadleśniczego.
 4. Jazda konna dopuszczona jest jedynie po wyznaczonych i oznakowanych drogach, ścieżkach i placach ku temu przeznaczonych.
 5. Szlak ma charakter crossowy (terenowy) i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym.
 6. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jeździectwa rekreacyjnego bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat.
 7. Poruszanie się po szlakach jest dozwolone od świtu do zmierzchu.
 8. Zjeżdżanie poza szlak specjalnie oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowanie życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
 9. Nadleśniczy może udzielić zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się koni wierzchowych poza szlakami w określonym miejscu i czasie.
 10. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU.
 11. Należy pamiętać, że na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, ścięte drzewa.
 12. Na odcinkach szlaków, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
 13. Obowiązek uprzątnięcia lasu po koniu spoczywa na jeźdźcy.
 14. Za niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu może zostać nałożona na użytkownika konia (nie hodowcę) grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną.
 15. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Straży pożarnej tel. 112 lub 998 i nadleśnictwa tel. 75 744 30 65
 16. Biwakowanie i palenie ognisk może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach do tego przeznaczonych.
 
WŁAŚCICIEL TERENU
Nadleśnictwo Kamienna Góra 
ul. Bohaterów Getta 33
58-400 Kamienna Góra
Tel. 75 744 30 65