Wydawca treści Wydawca treści

Izba Edukacji Leśnej na Szkółce Leśnej w Krzeszowie

 1. Izba Edukacji Leśnej jest miejscem przeznaczonym do edukacji przyrodniczo-leśnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych i może być użytkowana przez placówki oświatowe, grupy zorganizowane lub inne podmioty za zgodą Nadleśniczego Nadleśnictwa Kamienna Góra pod nadzorem pracownika Nadleśnictwa Kamienna Góra.
 2. Każda osoba korzystająca z obiektu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Korzystanie z obiektu przez dzieci i młodzież jest możliwe tylko pod opieką dorosłych. 
 4. Izbę Edukacji Leśnej można użytkować w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku. Korzystanie z Izby w  pozostałe dni i godziny, odbywają się na podstawie indywidualnej zgody Nadleśniczego.
 5. Przed przystąpieniem do korzystania z Izby Edukacji Leśnej uczestnicy/opiekun grupy zorganizowanej powinien wypełnić druk oświadczenia i formularz rezerwacji obiektu (formularze dostępny na stronie internetowej Nadleśnictwa Kamienna Góra www.kamienna.wroclaw.lasy.gov.pl).
 6. Z Izby Edukacji Leśnej mogą korzystać osoby, które zgłoszą do Nadleśnictwa Kamienna Góra rezerwację terminu zajęć na 7 dni roboczych przed planowaną datą, dostarczą niezbędne formularze rezerwacji obiektu i oświadczenia oraz uzyskają zgodę Nadleśniczego o jakiej mowa w p-kcie 4. 
 7. Rezygnacja z zajęć w Izbie Edukacji Leśnej edukacyjnej powinna zostać zgłoszona pracownikowi Nadleśnictwa Kamienna Góra nie później niż 2 dni przed zaplanowaną rezerwacją.
 8. Obiekt jak i przyległy do niego teren mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń (tj. potknięcia, poślizgnięcia, ukąszenia owadów, uczulenia na pyłki itp.) 
 9. W sali  edukacyjnej może jednocześnie przebywać maksymalnie 30 osób.
 10. Nadleśnictwo Kamienna Góra nie ponosi odpowiedzialności  za wypadki powstałe podczas korzystania z obiektu i jego otoczenia. Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. Za rzeczy zgubione/ pozostawione na terenie obiektu Nadleśnictwo Kamienna Góra nie ponosi odpowiedzialności. 
 11. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z Izby Edukacji Leśnej  odpowiada i ponosi odpowiedzialność (również materialną) opiekun wycieczki, a w przypadku jego nieobecności – rezerwujący.
 12. Opiekun lub rezerwujący zobowiązani są do stałej obecności w czasie korzystania z sali.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje:
 • przestrzeganie zasad ВНР,
 • zachowanie czystości,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
 • dbałość o wszystkie urządzenia i eksponaty.
 1. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje odpowiedzialny  pracownik Nadleśnictwa Kamienna Góra w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kamienna Góra.