Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży używanego samochodu Mitsubishi L200

Ogłoszenie o sprzedaży używanego samochodu Mitsubishi L200

Kamienna Góra dnia, 25.01.2021 r.

SA.234.1.2021

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 33, 58-400 Kamienna Góra NIP 614-010-20-57 tel.75 744 3065, 605 402 270, email: kamienna@wroclaw.lasy.gov.pl ogłasza pisemny, ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż majątku.
Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie wraz z załącznikiem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_kamienna_gora/komunikaty_i_ogloszenia

 1. Opis przedmiotu sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy, Mitsubishi L-200 w wersji Intense SE, o następujących parametrach:

 • nr. rejestracyjny: DKA 67AN,
 • rok produkcji: 2007,
 • pojemność / moc silnika: 2477 ccm / 136KM,
 • przebieg: 262.284 km,
 • rodzaj nadwozia: typu pick-up (4 drzwiowa kabina + zabudowa przestrzeni ładunkowej),
 • rodzaj napędu: Super Selekt 4 WD z napędem tylnym i dołączanym przednim 4x4,
 • lakier zielony metalik, czujniki parkowania, hak holowniczy, wyciągarka, dodatkowy kompletopon zimowych na felgach stalowych,
 • 1 komplet kluczyków, uszkodzone pióro resora.
 1. Cena wywoławcza : 19.000 zł brutto.
   
 2. Warunki udziału w postępowaniu.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie w siedzibie Nadleśnictwa Kamienna Góra, w terminie najpóźniej do dnia 09.02.2021r. do godz. 9:00, pisemnej, podpisanej oferty zgodnej z treścią formularza ofertowego – stanowiącego zał. 1 do ogłoszenia o sprzedaży, wskazującej nabywany samochód oraz proponowanej ceny nabycia nie mniejszej niż cena wywoławcza brutto.
  Ustala się wadium w wysokości 1.900 zł. brutto. Do druku oferty należy dołączyć kserokopię wpłaty wadium. Oferent winien jest wpłacić wadium dokonując przelewu na konto nadleśnictwa Santander Bank Polska nr 75 1090 1942 0000 0005 1800 9511. Za datę wpłacenia wadium uznaje się datę wpływu środków na konto nadleśnictwa. Wadium przechodzi na rzecz.
  Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy lub/i nie zapłaci Sprzedawcy ceny nabycia przedmiotu przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta – zostanie zarachowana na poczet ceny.
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób :
  „Oferta w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu Mitsubishi L-200. Nie otwierać przed dniem 09.02.2021 r. godz. 910. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.02.2021 r. o godz. 9:10 w siedzibie Nadleśnictwa Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 33, 58-400 Kamienna Góra w sali konferencyjnej.
  Składnik majątku objęty niniejszą procedurą sprzedaży można oglądać do dnia 08.02.2021r. w godzinach 8:00 – 14:00 po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Działu Administracyjnego Nadleśnictwa pod numerem 757443065.
   
 3. Warunki wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Wybór najkorzystniejszej oferty według kryterium ceny; za najkorzystniejszą uznana zostaje oferta z najwyższą proponowaną ceną nabycia składnika majątku. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert nabycia składnika majątku za tę samą cenę, sprzedający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferta z proponowaną ceną nabycia w wysokości poniżej ceny wywoławczej jak również oferta złożona po wyznaczonym terminie zostaje odrzucona.
  Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia zawiadomienia oferenta, który wygrał przetarg nieograniczony o terminie i miejscu zawarcia umowy kupna – sprzedaży – wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
  Nadleśnictwu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy