Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania ze szlaków narciarstwa biegowego

 1. Każdy korzystający ze szlaku winien zapoznać się z regulaminem. Wejście na szlak oznacza pełna akceptację regulaminu.
 2. Każdy korzystający ze szlaku uprawia narciarstwo biegowe na własną odpowiedzialność i ryzyko, mając na uwadze własne zdrowie i umiejętności. Nieletni mogą korzystać ze szlaków narciarstwa biegowego wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 3. Wejście na szlaki narciarstwa biegowego może nastąpić tylko na nartach biegowych.
 4. Zakazuje się wjazdu na szlaki wszelkich pojazdów (skutery, motocykle, quady, sanki, rowery itp.) oraz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów, które mogą być wprowadzone tylko na smyczy.
 5. Ruch pieszy może odbywać się jedynie poza pasami przygotowanego szlaku (dotyczy to śladów oraz przestrzeni pomiędzy nimi). Uszkodzenie szlaku przez pieszego zwiększa ryzyko upadków narciarzy, w szczególności podczas zjazdów.
 6. Biegi narciarskie można uprawiać jedynie o takich porach dnia oraz podczas takich warunków atmosferycznych, które nie stanowią zagrożenia dla narciarza lub osób trzecich. Nie zaleca się korzystanie ze szlaków po zmierzchu.
 7. Korzystający z narciarskich szlaków biegowych winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne (np. oblodzenia), stan nawierzchni tras (np. możliwość występowania kamieni, gałęzi, szyszek lub wiatrołomów), ukształtowanie terenu, ruch innych narciarzy oraz pieszych, a także własny stan zdrowia i zdolności psychofizyczne.
 8. Osoby korzystające z narciarskich szlaków biegowych zobowiązane są do stosowania się do zakazów wstępu, w związku z prowadzonymi okresowo pracami leśnymi.
 9. Korzystając z narciarskich szlaków biegowych przebiegających przez tereny leśne, należy pamiętać, że obowiązują tu przepisy dotyczące korzystania z lasu oraz przepisy o ochronie przyrody.
W szczególności na obszarach leśnych zabrania się:
 • zanieczyszczania gleby i wód,
 • zaśmiecania,
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
 • niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
 • płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
 • puszczania psów luzem,
 • hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu,
 • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez zarządcę lasu,
 • korzystanie z otwartego płomienia.
 1. Technika, sposób oraz szybkość jazdy na nartach musi być dostosowana do warunków panujących na szlakach oraz umiejętności korzystającego.
 2. Zaleca się korzystanie ze szlaków w towarzystwie innej osoby dorosłej.
 3. W razie wypadku i braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu pomocy należy wezwać pogotowie ratunkowe tel. 112 lub 999 lub Karkonoską Grupę GOPR tel. 985 lub 601 100 300.
 4. W każdym przypadku korzystający ze szlaków narciarstwa biegowego winien dostosować się do wskazań i poleceń zarządcy terenu, przez który szlak przebiega.
 5. Osoby korzystające ze szlaków narciarstwa biegowego zobowiązane są podporządkować się poleceniom pracowników Służby Leśnej oraz innych służb mundurowych i ratowniczych, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, zmierzającym do oddalenia lub ograniczenia tego zagrożenia.
 6. Wszelkiego rodzaju imprezy zorganizowane wymagają zgody zarządcy terenu.
 7. Osoba korzystająca ze szlaków winna stosować środki pozwalające na unikniecie urazów i kontuzji. Zaleca się, aby osoba korzystająca ze szlaków zawarła umowę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, uwzględniającą uprawianie sportu i rekreacji biegowej.
 8. Nadleśnictwo, Gmina Lubawka i OSIR Boguszów Gorce nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i szkody osób korzystających ze szlaków narciarstwa biegowego – wyłączną odpowiedzialność ponosić będzie korzystający ze szlaków.
 
 
 
WŁAŚCICIEL TERENU
Nadleśnictwo Kamienna Góra 
ul. Bohaterów Getta 33
58-400 Kamienna Góra
Tel. 75 744 30 65