Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Historia

RYS HISTORYCZNY NADLEŚNICTWA KAMIENNA GÓRA
Nadleśnictwo Kamienna Góra, w obecnych granicach i z obecnymi obrębami leśnymi, powstało 1 stycznia 1974 r. Obręby, które obecnie tworzą gospodarstwo leśne pod nazwą Nadleśnictwo Kamienna Góra zostały utworzone w roku 1945, w większości z byłych lasów własności państwowych oraz lasów drobnych właścicieli, a także miejskich – miasta Lubawka. W latach ubiegłych w obrębie Kamienna Góra następowały zmiany dotyczące zasięgu terytorialnego powierzchni i nazwy. W 1956 r z części Nadleśnictwa Kowary i Dolina powstaje Nadleśnictwo Ogorzelec. Zmiana nazwy z Ogorzelec na Kamienna Góra nastąpiła 3 czerwca 1966 r, po przeniesieniu siedziby nadleśnictwa ze wsi Ogorzelec do nowej siedziby
w Kamiennej Górze. W 1974 r z Nadleśnictwa Bolków (obecnie obręb Nadleśnictwa Jawor) przyjęto leśnictwo Sędzisław, które do 1988 r stanowiło odrębny obręb Bolków, a obecnie włączone do obrębu Kamienna Góra.
Operat urządzeniowy za ubiegły okres gospodarczy dla Nadleśnictwa Kamienna Góra był wykonany na okres:

  • Prowizoryczne urządzanie lasu – 1953-1962
  • Definitywne urządzanie lasu – 1966-1976
  • I rewizja urządzania lasu – od 01.10.1976 do 30.09.1986
  • II rewizja urządzania lasu – od 01.01.1989 do 01.01.1998
  • III rewizja urządzania lasu – od 01.01.1999 do 31.12.2008
  • IV rewizja urządzania lasu – od 01.01.2009 do 31.12.2018
  • V rewizja urządzania lasu – od 01.01.2019 do 31.12.2028

Gospodarkę leśną na obszarze obecnego Nadleśnictwa Kamienna Góra prowadzono według ogólnych zasad obowiązujących w Lasach Państwowych.
Dominującym sposobem użytkowania rębnego w minionych okresach gospodarczych (do II rewizji urządzania lasu) był sposób zrębowo-przerębowy. Trzebieże wykonywano
w drzewostanach systematycznie (zwłaszcza w starszych klasach wieku) przez wszystkie okresy gospodarcze, opierając się początkowo na podstawie metody prof. Sucheckiego,
a później na sposobie selekcyjnym.
W okresie definitywnego urządzania lasu 1966 – 1976 wykonanie użytkowania rębnego było przekroczone o 18,2%; w użytkowaniu przedrębnym 6,1%. Ogółem użytkowanie główne przekroczone zostało o 14%. Planowane prace odnowieniowe pod osłoną wykonano w 92,9%, na powierzchni otwartej 117,3%, co było związane ze sposobem użytkowania rębnego – klęski żywiołowe.

Inaczej przedstawiają się dane z wykonania zadań I rewizji u.l. i tak:
w użytkowaniu rębnym plan wykonano w 94,8%
w użytkowaniu przedrębnym w 137,9 %
Łącznie użytkowanie główne wykonano w 116 %.
Na początku w/w okresu gospodarczego użytkowanie rębne prowadzone było rębniami częściowymi (II i III), dla których stosowany był 20-letni okres odnowienia oraz rębnię zupełną z pięcioletnim nawrotem cięć. W ostatnich latach II rewizji p. u. l. w wyniku pogorszenia się stanu zdrowotnego drzewostanów w większości stosowana była rębnia zupełna (tzw. sanitarna).
Odnowienie lasu prowadzono głównie sadzeniem, wykorzystując w niewielkim stopniu odnowienia naturalne o dobrej jakości hodowlanej. Pielęgnację gleby i upraw prowadzono głównie ręcznie, z niewielkim wykorzystaniem środków chemicznych do niszczenia chwastów.
Na omawianym obszarze w początkowym okresie definitywnego u.l. stan zdrowotny
i sanitarny lasu był jeszcze zadawalający. Większych szkód zarówno ze strony owadów, grzybów jak i klęsk żywiołowych nie zanotowano. Jednak już od 1970 r. zauważa się nasilające się w drzewostanach szkody przemysłowe wyrządzane przez emisje gazów i pyłów. Na całym terenie wzrasta z roku na rok ilość posuszu, więcej występuje szkodników wtórnych oraz więcej drzewostanów atakowanych jest przez opieńkę miodową. Zanieczyszczenia przemysłowe powodują niekorzystne zmiany własności biologicznych, chemicznych
i fizycznych gleb leśnych, wskutek odkładania się w nich zanieczyszczeń. Powoduje to również zmianę składu runa na gatunki szczególnie uciążliwe przy zabiegach przygotowania gleby
i pielęgnacji upraw. Obniżony był również przyrost i żywotność upraw lasotwórczych opanowanych przez wybujałe rośliny runa. Szczególnie zły stan lasu odnotowano w latach 1995-1997 wskutek szkód przemysłowych, wiatrołomów, oraz szkodników wtórnych. Nastąpił wzrost pozyskania użytków przygodnych (1996 r – 4100m3). Spowodowało to nie wykonanie planowanych cięć w rębniach częściowych. Celem wzmożenia naturalnej odporności środowiska wywieszane były skrzynki lęgowe dla ptaków, jak również zabezpieczano przed zniszczeniem przez grodzenie występujące na terenie mrowiska. W tym też czasie na mocy Zarządzenia MOŚZNiL Nr 197 z 25,10,1996 r, zatwierdzono plan urządzania lasu dostosowany do wymogów określonych w ustawie o lasach na lata od 1996-1998, oraz Zarządzenia Nr 114 MOŚZNiL z dnia 16.09.1998 r. zatwierdzającego aneks do tego planu, etat cięć został skorygowany z uwagi na potrzeby pielęgnacyjno-sanitarne.
Niewątpliwie duży wpływ na gospodarkę leśną w Nadleśnictwie Kamienna Góra będą miały szkody, jakie wyrządził huragan „Cyryl”, który przeszedł przez teren Nadleśnictwa Kamienna Góra w styczniu 2007 oraz na przełomie lutego i marca 2008 r .orkan „Emma”. Usuwanie szkód po orkanie Zizi w 2009 roku, w wyniku którego pozyskano około 40 000 m3 posuszu, wywrotów i złomów,  usuwanie szkód po niżu Niklas oraz po suszy hydrologicznej
w 2015 roku, w wyniku których pozyskano około 23 000 m3 wywrotów i złomów oraz 19 000 posuszu, szkódy po po suszy hydrologicznej w 2015 i 2016 roku, w następstwie której pozyskano około 53 000 m3 posuszu, usuwanie szkód po orkanach Ksawery, Grzegorz oraz po suszy hydrologicznej w 2017 roku, w wyniku których pozyskano około 37 000 m3 wywrotów i złomów oraz 23 000 posuszu, szkódy po niżu Fryderyka oraz po suszy hydrologicznej w 2018 roku w wyniku których pozyskano odpowiednio około 69 000 m3 wywrotów i złomów oraz
27 000 posuszu.
W 2010 i 2012 roku w ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano i rozbudowano siedzibę nadleśnictwa przy ul. Bohaterów Getta 33 w Kamiennej Górze


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

ŁOWIECTWO

ŁOWIECTWO

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej (Art. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie).

Gospodarka łowiecka w nadleśnictwie jest prowadzona w oparciu o roczne plany łowieckie oraz Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany (2017-2027).
W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kamienna Góra znajduje się 13 obwodów łowieckich. Dziewięć obwodów o łącznej powierzchni leśnej: 14 558 ha podlega  nadleśnictwu w gestii zatwierdzania rocznych planów łowieckich, przy uwzględnianiu  zasad  gospodarowania przypisanych dla Rejonów Hodowlanych.

Powierzchnie obwodów łowieckich

Lp

Województwo

Nadleśnictwo

Numer obwodu

Powierzchnia obwodu (ha)

Powierzchnia leśna obwodu

% udział pow. leśnej

1

2

3

4

5

6

7

1.

dolnośląskie

Kamienna Góra

289

5 283

2 546

48,2

2.

dolnośląskie

Kamienna Góra

290

3 228

1 115

34,5

3.

dolnośląskie

Kamienna Góra

305

3 596

2 460

68,4

4.

dolnośląskie

Kamienna Góra

306

3 156

1 046

33,1

5.

dolnośląskie

Kamienna Góra

307

3 186

575

18,0

6.

dolnośląskie

Kamienna Góra

308

4 044

1 488

36,8

7.

dolnośląskie

Kamienna Góra

309

5 251

1 348

25,7

8.

dolnośląskie

Kamienna Góra

321

4 017

2 354

58,6

9.

dolnośląskie

Kamienna Góra

322

4 471

1 656

37,0

Razem dla Nadleśnictwa

Kamienna Góra

 

9

36 232

14 588

40,3

 
 
Zestawienie pozyskania zwierzyny łownej w nadleśnictwie Kamienna Góra (wg. gatunków jn.) w latach 2008–2019

Gatunek

                     

zwierzyny

 

Pozyskanie w sezonach łowieckich

 
                       
 

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Jelenie

116

136

141

157

173

182

254

244

251

265

263

Sarny

194

336

388

390

403

400

333

336

443

526

488

Dziki

224

257

298

223

333

296

352

461

331

495

454

Lisy

124

152

132

153

137

102

217

240

229

237

217

 
 

Geografia zasięgów Kół Łowieckich