Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Historia

RYS HISTORYCZNY NADLEŚNICTWA KAMIENNA GÓRA
Nadleśnictwo Kamienna Góra, w obecnych granicach i z obecnymi obrębami leśnymi, powstało 1 stycznia 1974 r. Obręby, które obecnie tworzą gospodarstwo leśne pod nazwą Nadleśnictwo Kamienna Góra zostały utworzone w roku 1945, w większości z byłych lasów własności państwowych oraz lasów drobnych właścicieli, a także miejskich – miasta Lubawka. W latach ubiegłych w obrębie Kamienna Góra następowały zmiany dotyczące zasięgu terytorialnego powierzchni i nazwy. W 1956 r z części Nadleśnictwa Kowary i Dolina powstaje Nadleśnictwo Ogorzelec. Zmiana nazwy z Ogorzelec na Kamienna Góra nastąpiła 3 czerwca 1966 r, po przeniesieniu siedziby nadleśnictwa ze wsi Ogorzelec do nowej siedziby
w Kamiennej Górze. W 1974 r z Nadleśnictwa Bolków (obecnie obręb Nadleśnictwa Jawor) przyjęto leśnictwo Sędzisław, które do 1988 r stanowiło odrębny obręb Bolków, a obecnie włączone do obrębu Kamienna Góra.
Operat urządzeniowy za ubiegły okres gospodarczy dla Nadleśnictwa Kamienna Góra był wykonany na okres:

  • Prowizoryczne urządzanie lasu – 1953-1962
  • Definitywne urządzanie lasu – 1966-1976
  • I rewizja urządzania lasu – od 01.10.1976 do 30.09.1986
  • II rewizja urządzania lasu – od 01.01.1989 do 01.01.1998
  • III rewizja urządzania lasu – od 01.01.1999 do 31.12.2008
  • IV rewizja urządzania lasu – od 01.01.2009 do 31.12.2018
  • V rewizja urządzania lasu – od 01.01.2019 do 31.12.2028

Gospodarkę leśną na obszarze obecnego Nadleśnictwa Kamienna Góra prowadzono według ogólnych zasad obowiązujących w Lasach Państwowych.
Dominującym sposobem użytkowania rębnego w minionych okresach gospodarczych (do II rewizji urządzania lasu) był sposób zrębowo-przerębowy. Trzebieże wykonywano
w drzewostanach systematycznie (zwłaszcza w starszych klasach wieku) przez wszystkie okresy gospodarcze, opierając się początkowo na podstawie metody prof. Sucheckiego,
a później na sposobie selekcyjnym.
W okresie definitywnego urządzania lasu 1966 – 1976 wykonanie użytkowania rębnego było przekroczone o 18,2%; w użytkowaniu przedrębnym 6,1%. Ogółem użytkowanie główne przekroczone zostało o 14%. Planowane prace odnowieniowe pod osłoną wykonano w 92,9%, na powierzchni otwartej 117,3%, co było związane ze sposobem użytkowania rębnego – klęski żywiołowe.

Inaczej przedstawiają się dane z wykonania zadań I rewizji u.l. i tak:
w użytkowaniu rębnym plan wykonano w 94,8%
w użytkowaniu przedrębnym w 137,9 %
Łącznie użytkowanie główne wykonano w 116 %.
Na początku w/w okresu gospodarczego użytkowanie rębne prowadzone było rębniami częściowymi (II i III), dla których stosowany był 20-letni okres odnowienia oraz rębnię zupełną z pięcioletnim nawrotem cięć. W ostatnich latach II rewizji p. u. l. w wyniku pogorszenia się stanu zdrowotnego drzewostanów w większości stosowana była rębnia zupełna (tzw. sanitarna).
Odnowienie lasu prowadzono głównie sadzeniem, wykorzystując w niewielkim stopniu odnowienia naturalne o dobrej jakości hodowlanej. Pielęgnację gleby i upraw prowadzono głównie ręcznie, z niewielkim wykorzystaniem środków chemicznych do niszczenia chwastów.
Na omawianym obszarze w początkowym okresie definitywnego u.l. stan zdrowotny
i sanitarny lasu był jeszcze zadawalający. Większych szkód zarówno ze strony owadów, grzybów jak i klęsk żywiołowych nie zanotowano. Jednak już od 1970 r. zauważa się nasilające się w drzewostanach szkody przemysłowe wyrządzane przez emisje gazów i pyłów. Na całym terenie wzrasta z roku na rok ilość posuszu, więcej występuje szkodników wtórnych oraz więcej drzewostanów atakowanych jest przez opieńkę miodową. Zanieczyszczenia przemysłowe powodują niekorzystne zmiany własności biologicznych, chemicznych
i fizycznych gleb leśnych, wskutek odkładania się w nich zanieczyszczeń. Powoduje to również zmianę składu runa na gatunki szczególnie uciążliwe przy zabiegach przygotowania gleby
i pielęgnacji upraw. Obniżony był również przyrost i żywotność upraw lasotwórczych opanowanych przez wybujałe rośliny runa. Szczególnie zły stan lasu odnotowano w latach 1995-1997 wskutek szkód przemysłowych, wiatrołomów, oraz szkodników wtórnych. Nastąpił wzrost pozyskania użytków przygodnych (1996 r – 4100m3). Spowodowało to nie wykonanie planowanych cięć w rębniach częściowych. Celem wzmożenia naturalnej odporności środowiska wywieszane były skrzynki lęgowe dla ptaków, jak również zabezpieczano przed zniszczeniem przez grodzenie występujące na terenie mrowiska. W tym też czasie na mocy Zarządzenia MOŚZNiL Nr 197 z 25,10,1996 r, zatwierdzono plan urządzania lasu dostosowany do wymogów określonych w ustawie o lasach na lata od 1996-1998, oraz Zarządzenia Nr 114 MOŚZNiL z dnia 16.09.1998 r. zatwierdzającego aneks do tego planu, etat cięć został skorygowany z uwagi na potrzeby pielęgnacyjno-sanitarne.
Niewątpliwie duży wpływ na gospodarkę leśną w Nadleśnictwie Kamienna Góra będą miały szkody, jakie wyrządził huragan „Cyryl”, który przeszedł przez teren Nadleśnictwa Kamienna Góra w styczniu 2007 oraz na przełomie lutego i marca 2008 r .orkan „Emma”. Usuwanie szkód po orkanie Zizi w 2009 roku, w wyniku którego pozyskano około 40 000 m3 posuszu, wywrotów i złomów,  usuwanie szkód po niżu Niklas oraz po suszy hydrologicznej
w 2015 roku, w wyniku których pozyskano około 23 000 m3 wywrotów i złomów oraz 19 000 posuszu, szkódy po po suszy hydrologicznej w 2015 i 2016 roku, w następstwie której pozyskano około 53 000 m3 posuszu, usuwanie szkód po orkanach Ksawery, Grzegorz oraz po suszy hydrologicznej w 2017 roku, w wyniku których pozyskano około 37 000 m3 wywrotów i złomów oraz 23 000 posuszu, szkódy po niżu Fryderyka oraz po suszy hydrologicznej w 2018 roku w wyniku których pozyskano odpowiednio około 69 000 m3 wywrotów i złomów oraz
27 000 posuszu.
W 2010 i 2012 roku w ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano i rozbudowano siedzibę nadleśnictwa przy ul. Bohaterów Getta 33 w Kamiennej Górze


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kamienna Góra jest typowym nadleśnictwem górskim

Powierzchnia ogólna Powierzchnia leśna nadleśnictwa to 15856,63 haNadleśnictwa Kamienna Góra wg stanu na 1 stycznia 2019 roku, wynosiła 16130 ha.

Według fizycznogeograficznego podziału kraju, Nadleśnictwo Kamienna Góra położone jest w następujących jednostkach fizycznogeograficznych Polski (Solon i in. 2018):
Obszar: Europa Zachodnia
Podobszar: Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja: Masyw Czeski (33)
Podprowincja: Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332) 
Makroregion:  Sudety Zachodnie (332.3)
Mezoregion:
Karkonosze (332.37)
Rudawy Janowickie (332.38)
Makroregion:  Sudety Środkowe (332.4-5)
Mezoregion:
Brama Lubawska (332.41)
Góry Wałbrzyskie (332.42)
Góry Kamienne (332.43)
Obniżenie Ścinawki (332.47)
Góry Stołowe (332.48)
Najniżej położony punkt w Nadleśnictwie Kamienna Góra znajduje się w dolinie rzeki Bobru na północny – zachód od miejscowości Ciechanowice 393 m n.p.m., a najwyższy punkt 1188 m n.p.m. w okolicach Grzbietu Lasockiego.