Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Historia

RYS HISTORYCZNY NADLEŚNICTWA KAMIENNA GÓRA
Nadleśnictwo Kamienna Góra, w obecnych granicach i z obecnymi obrębami leśnymi, powstało 1 stycznia 1974 r. Obręby, które obecnie tworzą gospodarstwo leśne pod nazwą Nadleśnictwo Kamienna Góra zostały utworzone w roku 1945, w większości z byłych lasów własności państwowych oraz lasów drobnych właścicieli, a także miejskich – miasta Lubawka. W latach ubiegłych w obrębie Kamienna Góra następowały zmiany dotyczące zasięgu terytorialnego powierzchni i nazwy. W 1956 r z części Nadleśnictwa Kowary i Dolina powstaje Nadleśnictwo Ogorzelec. Zmiana nazwy z Ogorzelec na Kamienna Góra nastąpiła 3 czerwca 1966 r, po przeniesieniu siedziby nadleśnictwa ze wsi Ogorzelec do nowej siedziby
w Kamiennej Górze. W 1974 r z Nadleśnictwa Bolków (obecnie obręb Nadleśnictwa Jawor) przyjęto leśnictwo Sędzisław, które do 1988 r stanowiło odrębny obręb Bolków, a obecnie włączone do obrębu Kamienna Góra.
Operat urządzeniowy za ubiegły okres gospodarczy dla Nadleśnictwa Kamienna Góra był wykonany na okres:

  • Prowizoryczne urządzanie lasu – 1953-1962
  • Definitywne urządzanie lasu – 1966-1976
  • I rewizja urządzania lasu – od 01.10.1976 do 30.09.1986
  • II rewizja urządzania lasu – od 01.01.1989 do 01.01.1998
  • III rewizja urządzania lasu – od 01.01.1999 do 31.12.2008
  • IV rewizja urządzania lasu – od 01.01.2009 do 31.12.2018
  • V rewizja urządzania lasu – od 01.01.2019 do 31.12.2028

Gospodarkę leśną na obszarze obecnego Nadleśnictwa Kamienna Góra prowadzono według ogólnych zasad obowiązujących w Lasach Państwowych.
Dominującym sposobem użytkowania rębnego w minionych okresach gospodarczych (do II rewizji urządzania lasu) był sposób zrębowo-przerębowy. Trzebieże wykonywano
w drzewostanach systematycznie (zwłaszcza w starszych klasach wieku) przez wszystkie okresy gospodarcze, opierając się początkowo na podstawie metody prof. Sucheckiego,
a później na sposobie selekcyjnym.
W okresie definitywnego urządzania lasu 1966 – 1976 wykonanie użytkowania rębnego było przekroczone o 18,2%; w użytkowaniu przedrębnym 6,1%. Ogółem użytkowanie główne przekroczone zostało o 14%. Planowane prace odnowieniowe pod osłoną wykonano w 92,9%, na powierzchni otwartej 117,3%, co było związane ze sposobem użytkowania rębnego – klęski żywiołowe.

Inaczej przedstawiają się dane z wykonania zadań I rewizji u.l. i tak:
w użytkowaniu rębnym plan wykonano w 94,8%
w użytkowaniu przedrębnym w 137,9 %
Łącznie użytkowanie główne wykonano w 116 %.
Na początku w/w okresu gospodarczego użytkowanie rębne prowadzone było rębniami częściowymi (II i III), dla których stosowany był 20-letni okres odnowienia oraz rębnię zupełną z pięcioletnim nawrotem cięć. W ostatnich latach II rewizji p. u. l. w wyniku pogorszenia się stanu zdrowotnego drzewostanów w większości stosowana była rębnia zupełna (tzw. sanitarna).
Odnowienie lasu prowadzono głównie sadzeniem, wykorzystując w niewielkim stopniu odnowienia naturalne o dobrej jakości hodowlanej. Pielęgnację gleby i upraw prowadzono głównie ręcznie, z niewielkim wykorzystaniem środków chemicznych do niszczenia chwastów.
Na omawianym obszarze w początkowym okresie definitywnego u.l. stan zdrowotny
i sanitarny lasu był jeszcze zadawalający. Większych szkód zarówno ze strony owadów, grzybów jak i klęsk żywiołowych nie zanotowano. Jednak już od 1970 r. zauważa się nasilające się w drzewostanach szkody przemysłowe wyrządzane przez emisje gazów i pyłów. Na całym terenie wzrasta z roku na rok ilość posuszu, więcej występuje szkodników wtórnych oraz więcej drzewostanów atakowanych jest przez opieńkę miodową. Zanieczyszczenia przemysłowe powodują niekorzystne zmiany własności biologicznych, chemicznych
i fizycznych gleb leśnych, wskutek odkładania się w nich zanieczyszczeń. Powoduje to również zmianę składu runa na gatunki szczególnie uciążliwe przy zabiegach przygotowania gleby
i pielęgnacji upraw. Obniżony był również przyrost i żywotność upraw lasotwórczych opanowanych przez wybujałe rośliny runa. Szczególnie zły stan lasu odnotowano w latach 1995-1997 wskutek szkód przemysłowych, wiatrołomów, oraz szkodników wtórnych. Nastąpił wzrost pozyskania użytków przygodnych (1996 r – 4100m3). Spowodowało to nie wykonanie planowanych cięć w rębniach częściowych. Celem wzmożenia naturalnej odporności środowiska wywieszane były skrzynki lęgowe dla ptaków, jak również zabezpieczano przed zniszczeniem przez grodzenie występujące na terenie mrowiska. W tym też czasie na mocy Zarządzenia MOŚZNiL Nr 197 z 25,10,1996 r, zatwierdzono plan urządzania lasu dostosowany do wymogów określonych w ustawie o lasach na lata od 1996-1998, oraz Zarządzenia Nr 114 MOŚZNiL z dnia 16.09.1998 r. zatwierdzającego aneks do tego planu, etat cięć został skorygowany z uwagi na potrzeby pielęgnacyjno-sanitarne.
Niewątpliwie duży wpływ na gospodarkę leśną w Nadleśnictwie Kamienna Góra będą miały szkody, jakie wyrządził huragan „Cyryl”, który przeszedł przez teren Nadleśnictwa Kamienna Góra w styczniu 2007 oraz na przełomie lutego i marca 2008 r .orkan „Emma”. Usuwanie szkód po orkanie Zizi w 2009 roku, w wyniku którego pozyskano około 40 000 m3 posuszu, wywrotów i złomów,  usuwanie szkód po niżu Niklas oraz po suszy hydrologicznej
w 2015 roku, w wyniku których pozyskano około 23 000 m3 wywrotów i złomów oraz 19 000 posuszu, szkódy po po suszy hydrologicznej w 2015 i 2016 roku, w następstwie której pozyskano około 53 000 m3 posuszu, usuwanie szkód po orkanach Ksawery, Grzegorz oraz po suszy hydrologicznej w 2017 roku, w wyniku których pozyskano około 37 000 m3 wywrotów i złomów oraz 23 000 posuszu, szkódy po niżu Fryderyka oraz po suszy hydrologicznej w 2018 roku w wyniku których pozyskano odpowiednio około 69 000 m3 wywrotów i złomów oraz
27 000 posuszu.
W 2010 i 2012 roku w ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano i rozbudowano siedzibę nadleśnictwa przy ul. Bohaterów Getta 33 w Kamiennej Górze


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Drzewostany HCVF

Drzewostany HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Kamienna Góra.

Zgodnie z Decyzją nr 5/17 z dnia 14 lutego 2017 roku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, powołane zostają lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC (Forest Stewardship Council).

Lokalizację Drzewostanów HCVF powołanych na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra znajdą Państwo poniżej:

1.1.1 - Obszary chronione w rezerwatach przyrody

 

1.1.2 - Obszary chronione w parkach krajobrazowych,

 

1.2 - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków,

2.1 - Kompleksy leśne pełniące funkcję krajobrazową,

 

3.1 - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,

3.2 - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy,

 

 

 

4.1 - Lasy wodochronne,

4.2 - Lasy glebochronne,

 

6.1  Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Nadleśnictwo Kamienna Góra  w związku z upublicznieniem dokumentów prowadzi ciągłe konsultacje społeczne i informuje, że ewentualne uwagi odnośnie wykazu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych(HCVF) należy kierować na adres Nadleśnictwa lub RDLP  we Wrocławiu lub e-mailowo na adres: kamienna@wroclaw.lasy.gov.pl.

 

MONITORING LASÓW HCVF 2019

Nadleśnictwo Kamienna Góra informuje, że w wyniku monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, przeprowadzonego w 2019 roku przez terenową służbę leśną nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

W roku 2019 odnotowano jeden pożar na powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych, jednakże nie stwierdzono aby miał one negatywny wpływ na wartości warunkujące uznanie tych lasów za szczególne.

Szkody spowodowane przez: suszę, wiatr, owady, grzyby, zwierzynę również nie miały negatywnego wpływu na wartości lasów HCVF.