Lista aktualności Lista aktualności

Drzewostany HCVF

Nadleśnictwo Kamienna Góra poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej. Zasada 9 "Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej" zobowiązuje podmioty poddające się certyfikacji FSC do wyznaczenia lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Nadleśnictwo Kamienna Góra wykonało zobowiązanie wynikające z zasady numer 9 FSC i wyznaczyło Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

HCVF (High Conservation Value Forests) - lasy o wysokich walorach kulturowo przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla tradycji i tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Przesłanką wyznaczenia lasów HCVF jest umożliwienie lokalnym organizacjom i samorządom wpływu na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w tych lasach, w celu wdrożenia najlepszych, przyjaznych metod działania dla zachowania spełnianej przez nie funkcji. Postępowanie to odnosi się do fragmentów wydzieleń leśnych, na których występuje dana osobliwość. Gospodarka leśna w lasach o szczególnej wartości ochronnej służy zachowaniu i wzmacnianiu cech charakterystycznych dla tych lasów.

Pracownicy terenowi nadleśnictwa prowadzą monitoring tych lasów polegający na rejestrowaniu działań gospodarczych oraz szkód biotycznych i abiotycznych mających wpływ na wartości warunkujące uznanie tych lasów za szczególne.


Kategorie lasów HCVF występujące na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra:
1.1.1 - Obszary chronione w rezerwatach przyrody
1.1.2 - Obszary chronione w parkach krajobrazowych,
2.1    - Kompleksy leśne pełniące funkcję krajobrazową,
3.1    - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
3.2    - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy,
4.1    - Lasy wodochronne,
4.2    - Lasy glebochronne,
6.1    - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Wdrażając Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej Nadleśnictwo Kamienna Góra wyznaczyło drzewostany reprezentatywne stanowiące reprezentację bioróżnorodności ekosystemów leśnych na terenie jednostki certyfikowanej, w których jakiekolwiek działania, w tym gospodarcze, uzależnione są od celów ochrony przyrody.
Lokalizację Drzewostanów HCVF powołanych na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra znajdą Państwo poniżej:

1.1.1 - Obszary chronione w rezerwatach przyrody

 

1.1.2 - Obszary chronione w parkach krajobrazowych,

 

1.2 - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków,

2.1 - Kompleksy leśne pełniące funkcję krajobrazową,

 

3.1 - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,

3.2 - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy,

 

 

 

4.1 - Lasy wodochronne,

4.2 - Lasy glebochronne,

 

6.1  Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Jednocześnie pragniemy poinformować, że na stronie internetowej RDLP we Wrocławiu zamieszczone zostały materiały uzupełniające informację na temat drzewostanów HCVF w skali regionu.
Ewentualne uwagi, opinie bądź pytania prosimy kierować na adres:
kamienna@wroclaw.lasy.gov.pl

 

MONITORING LASÓW HCVF 2018

Nadleśnictwo Kamienna Góra informuje, że w wyniku monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, przeprowadzonego w 2018 roku przez terenową służbę leśną nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.

W roku 2018 odnotowano jeden pożar na powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych, jednakże nie stwierdzono aby miał one negatywny wpływ na wartości warunkujące uznanie tych lasów za szczególne.

Szkody spowodowane przez: suszę, wiatr, owady, grzyby, zwierzynę również nie miały negatywnego wpływu na wartości lasów HCVF.